วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

เปิดตัว 16 นโยบาย พรรคประชาธิปัตย์ เน้น “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ”พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   เปิดสโลแกน ประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไว ทำได้จริงเพื่อสะท้อนความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน  โดยมีการนำเสนอนโยบาย 16 นโยบาย ประกอบด้วย

 

1.ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง

ยามที่ราคาพืชผลการเกษตรจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพดมีความตกต่ำ หรือน้อยกว่า ราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกําหนดไว้

 

2.ชาวนา รับ 30,000 บาท ต่อครัวเรือน  

เป็นมาตรการสนับสนุนชาวนาตามโครงการสนับสนุนค่า บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ หรือ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ ครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนา ตัวเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต และครอบครัวให้ดีขึ้น

 

3.ธนาคารหมู่บ้าน ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท

การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จะดําเนินการตาม พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน. พ.ศ. 2562 โดยมี ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสิน ให้การสนับสนุนแก่หมู่บ้าน ชุมชนเมือง แห่งละ 2 ล้านบาท เพื่อเป็น แหล่งเงินทุนให้ประชาชนสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพ และมีรายได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า

 

4.อินเทอร์เนต็ฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน

นโยบายเพื่อรองรับการสร้างสังคม และการศึกษา ทันสมัยโดยติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือ WIFI จํานวน 1 ล้านจุด ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และโรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็น หมู่บ้าน จํานวน 6 แสนจุด และโรงเรียน จํานวน 4 แสนจุด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมยุคดิจิทัล และ ประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ตลอดจน โอกาสในการสร้าง งาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนทั่วไป

 

5.เรียนฟรี ถึงปริญญาตรีสาขาที่ตลาดต้องการ

นโยบาย เรียนฟรี ถึงระดับปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการเช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ภายใต้แนวคิด การตลาดนําการผลิตเพื่อ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

6.ฟรี นมโรงเรียน 365 วัน

เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียน ระดับชั้นก่อนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มนมฟรีทุกวัน ตลอดทั้งปี โดยครอบคลุมนักเรียนประมาณ 7 ล้านคน ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนม ภายในประเทศให้เติบโตขึ้นด้วย

 

7.ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

เป็นมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ซึ่ง ประกอบด้วย มาตรการเชิงป้องกัน คือการตรวจสุขภาพฟรี และมาตรการ รักษา คือ การรักษาโรคภายหลังตรวจเจอ

 

8.SME ต้องมีแต้มต่อ 3 แสนล้าน

ต้องการยกระดับ ขีดความสามารถของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายใน และ ต่างประเทศ โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ตลอนจน เพื่อเสริมสร้าง ความมั่งคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งนี้ จะดําเนินมาตรการ เพื่อเป็นแต้มต่อให้กับ SME 3 ประการ คือ แต้มต่อที่ 1 ด้านการผลิต แต้มต่อที่ 2 ด้านการตลาด แต้มต่อที่ 3 จัดตั้งกองทุน 3 แสนล้านบาท

 

9.ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

ให้เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ชมรมละ 30,000 บาท ทุกปี โดย ปัจจุบัน มีชมรมผู้สูงอายุ ทั่วทั้งประเทศเกือบ 3 หมื่นแห่ง สําหรับการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแนวทางการ พัฒนาของสมาชิกชมรมฯ เป็นสําคัญ

 

10.ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี

เป็นมาตรการเชิงรุกที่ต่อยอดการออกโฉนด ที่ดินทํากินของกรมที่ดิน ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการออกโฉนดที่ดินจํานวน 1 ล้านแปลงภายในเวลา 4 ปี เพื่อสร้างหลักประกันในชีวิต ความมั่นคงในอาชีพให้แก่พี่น้อง ประชาชน และช่วยกระตุ้นการพัฒนาในภาพรวมด้วย

 

11.ออกกรรมสิทธิ์ทํากิน ให้ผู้ทํากินในที่ดินของรัฐ

มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของพี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้างหลักประกันในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย โดย ออกกรรมสิทธิ์ทํากินให้แก่ประชาชนที่ทํากินในที่ดินของรัฐ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ประชาชนที่ทํากินใน ที่ดินรกร้างหรือไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ ของทางราชการ และ (2) ที่ดินที่ รัฐประกาศเขตทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนที่ได้ใช้ทํามาหากินมาแต่เดิม

 

12.ประมงท้องถิ่น รับ 100,000 บาท ทุกปี

มาตรการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม ชาวประมง ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนเงินทุนให้ กลุ่มละ 100,000 บาท ทุกปี สําหรับการพัฒนาศักยภาพของชาวประมงท้องถิ่นใหส้อดคล้องกับความ ต้องการ และสภาพของแต่ละชุมชน โดยสามารถทํากิจกรรมจากเงินทุน สนับสนุนได้เช่น (1) กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง (2) กิจกรรมเพิ่ม ผลผลิตสัตว์น้ํา (3) เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ํา และ (4) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะการทําการประมง

 

13.ปลดล็อค ประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU

ต้องการพลิกฟื้น ธุรกิจประมงไทยให้กลับมาสร้างรายได้เข้าประเทศจํานวนมหาศาล อีกครั้ง ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สากลยอมรับ โดยการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ทั้งระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุง กฎหมายประมง ปี 2558 ที่มีเงื่อนไขบีบรัดเกินความจําเป็นกับผู้เกี่ยวกับ ธุรกิจประมง จนไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากสมาคม ผู้ประกอบการประมงมาโดยตลอด

 

14.ปลดล็อค กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้ซื้อบ้านได้

มาตรการเพิ่มสิทธิให้แก่สมาชิก กบข. และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใน การขอรับเงินจากกองทุนท่ีตนเป็นสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรายบุคคล เพื่อนําไปจัดหาที่อยู่ อาศัย หรือชําระหนี้บ้านที่ได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินไปก่อนหน้าน้ี โดยผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายจํานวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

 

15. 3 ล้านบาท ต่อยอดเกษตร แปลงใหญ่

มาตรการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ําไป จนถึงปลายน้ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค การเกษตร กล่าวคือ เกษตรแปลงใหญ่เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันผลิตสินค้า บริหารจัดการ และการจัดหา ตลาดเพื่อจําหน่ายสินค้า ซึ่งแนวคิดฯ นี้ ส่งผลสําคัญ อย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) เป็นการลดต้นทุนการผลิต (2) มีการจัดหาตลาดรองรับ สินค้าเกษตรไว้ล่วงหน้า และ (3) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มอํานาจต่อรองในระบบตลาด

 

16.ค่าตอบแทน อกม. 1,000 บาท ต่อเดือน

ต้องการ ตอบแทน อกม. และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี อกม. ทั่วประเทศ ประมาณ 7.6 หมื่นราย

 

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.democrat.or.th/

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์