วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” รวมทุกบริการเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ

 


ด้วยความมุ่งหวังยกระดับประชาชนสูงอายุให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น ภายหลังจากที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ล่าสุด นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่าง นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ นางสาวสิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย เปิดโอกาสเข้าถึงยา ปรึกษาเภสัชกรแบบออนไลน์ได้ฟรี ดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โรคประจำตัวและโรคเรื้อรังอย่างทันท่วงที เสริมแกร่งสังคมไทยรับมือสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ที่บริเวณโถงช้ัน 1 อาคารกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันก่อน

 
นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และบริษัท ยาพร้อม จำกัด ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์ ยาพร้อม ซิกต์ตี้พลัส ให้เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ การขยายเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกล่าวแสดงความยินดี และหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับกรมฯ ในอนาคตอีกด้วย

 


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในมิติด้านสุขภาพ และมิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการบริการด้านสุขภาวะด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุจะบูรณาการความร่วมกับบริษัท ยาพร้อม จำกัด โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในการเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพผู้ให้บริการดูแล เช่น ร้านยา เภสัชกร ผู้ดูแล และวิสาหกิจเริ่มต้นด้านสุขภาพ รวมถึงการเผยแพร่สิทธิและสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันเชิงสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การบริการ และสินค้าที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ โดยใช้ระบบนวัตกรรมเชิงข้อมูล (Data - Driven Innovation) ผ่านฐานข้อมูลภาครัฐและเครือข่าย  และการพัฒนาและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาด้านสุขภาวะ โดยครอบคลุมการออกแบบระบบแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ (Digital literacy) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการของผู้สูงอายุ

 


ด้าน นางสาวสิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด กล่าวว่า ยาพร้อมเป็นแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์ มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น ด้วยการครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ต้องการปรึกษาเภสัชกร อาทิ ระบบให้บริการแบบ Realtime ระหว่างเภสัชกรกับคนไข้ทั้งรูปแบบ Chat / Voice / Video เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการยาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย รวมถึงมีการบันทึก OPD Card สำหรับประวัติการรักษา มีระบบรองรับหลายภาษา 

 

การร่วมมือกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เราได้มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างเข้าถึง และเข้าใจ ซึ่งเราหวังว่า ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงยาของผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนในการเดินทาง และที่สำคัญลดการเจ็บป่วยหนักของผู้สูงวัย ลดปัญหาที่จะตามมาทั้งด้านสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวได้” นางสาวสิรินกล่าว

 

สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในแพลตฟอร์ม ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส บริการผู้สูงอายุ” เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย เดินหน้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยที่ชาญฉลาด และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอัจฉริยะ (Smart Aging Society) เพื่อการเป็นสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รองรับปรากฏการณ์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านราย ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในปัจจัยท้าทายการพัฒนาของประเทศไทยและเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลกในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส เป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และมีความปลอดภัย อันจะเป็นหนทางให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ได้รับยาหรือการรักษาได้ทันท่วงทีผ่านแพลตฟอร์มยาพร้อมที่มีเครือข่ายผู้ให้บริการครอบคลุมร้านขายยากว่า 650 แห่ง ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการการขนส่งที่พร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ และเวชสำอางค์ภายใน 1 ชั่วโมง รวมทุกบริการเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เชื่อมโยงผู้สูงวัย เข้าถึงยา ปรึกษาเภสัชกรแบบออนไลน์และดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โรคประจำตัวและโรคเรื้อรังอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับคำปรึกษารวมถึงแพทย์เฉพาะทางที่สามารถจองคิวปรึกษาและรับใบสั่งยาได้ทันที ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ ซึ่งสะดวกกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ต้องการเติมยาตามใบสั่งแพทย์

 

นอกจากนี้ในฟีเจอร์ใหม่นี้ยังมีบริการปรึกษานักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร บริการ Care Taker Matching : พบผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่เปรียบเสมือนมีผู้ดูแลส่วนบุคคลที่จะคอยติดตามสุขภาพผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงยาและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด ในด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ยาพร้อมได้ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้มีการพัฒนาระบบการป้องกันและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในระดับสูงสุด เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุจะเป็นความลับไม่รั่วไหลสู่ภายนอกอย่างแน่นอน

 

 “ยาพร้อม เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งนี้ ผ่านแพลตฟอร์ม ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคาย่อมเยา เป็นเสมือนเพื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ นางสาวสิริน กล่าวปิดท้าย

 


โอกาสนี้ตัวแทนผู้หญิงรุ่นใหญ่หัวใจสมาร์ท แม่ลีดร.ศริญญา สิทธาไชย  กล่าวว่าฐานะที่ตัวเองกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวในปีหน้า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพของคนในกลุ่มดังกล่าว โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันง่ายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

ด้วยไลฟ์สไตล์ส่วนตัวยอมรับว่าค่อนข้างติดเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ บนสมาร์ทโฟน ดังนั้นจึงเชื่อว่าแพลตฟอร์มใหม่ ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัสจะสามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน เวลาใด ก็สามารถใช้บริการได้อย่างทันท่วงที จึงเรียกได้ว่ามีทั้งความสะดวกสบาย ใช้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และที่สำคัญยังมีบุคลากรทางการแพทย์คอยให้บริการอีกด้วยสาวรุ่นใหญ่หัวใจสมาร์ท แสดงความคิดเห็น

 


ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฟรี กับแพลตฟอร์มยาพร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID @yaphrom หรือ www. yaphrom.co.th โทร. 02-115-1613 และ 083- 011-5740 รวมถึงสามารถรับยาจากเภสัชกรที่ร้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือบริการจัดส่ง​ ตลอดจนการค้นหาร้านยาผ่านแพลตฟอร์ม เช็คสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อผ่านเภสัชกรมืออาชีพ และร้านขายยาแบรนด์ดังที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อีกมากมายเสมือนมีร้านขายยาในมือถือคุณได้แล้ววันนี้  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์