วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามมาตรการความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนของ จ.ลำปาง

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. รศ.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงมาตรการด้านความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการ “ร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน”  โดยได้มีตรวจเยี่ยมชมวิธีการทำงาน การตรวจสอบสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน ทุกขั้นตอนจากนั้นได้ร่วมประชุมกับนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อหารือถึงมาตรการในการต่อยอดความปลอดภัย การเตรียมพร้อมให้กับเด็กในสถาณการณ์คับขัน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินได้ทันที

          รศ.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากรถรับ-ส่งนักเรียน ประกอบด้วยหลายสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน สภาพรถรับ-ส่งนักเรียนที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้ขออนุญาตเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน และยังพบว่ามีการปล่อยปะละเลยให้นักเรียนนั่งบนหลังคารถ รวมถึงเรื่องการลืมเด็กไว้ในรถรับ-ส่งนักเรียน ที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน

ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถรับ-ส่งนักเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบการบริหารจัดการและขาดการติดตามกำกับที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีกฎหมายที่ใช้กำหนดมาตรฐานและควบคุมกำกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ ดำเนินการต่อเนื่อง หลังไปมาหลายจังหวัดทั้งภูเก็ต อุดรธานี หนองคาย ซึ่งจากการแสวงหาข้อมูลในภาคเหนือพบว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้มีมาตรการที่จริงจังและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้ให้หมดไปด้วยการจัดโครงการ ร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับจ้างรับ-ส่ง นักเรียนมีระดมผู้เกี่ยวข้องมาอบรมเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ ในการนำรถมาใช้โดยสารรถรับ-ส่งนักเรียน  มีการตรวจสภาพรถต่อเนื่องเพื่อให้ได้การรับรองในมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์หรือส่วนควบต่างๆ เป็นต้น มาตรการดังกล่าวนำไปสู่การยกระดับรถรับ-ส่งนักเรียน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นรูปแบบที่นำไปปรับใช้ในบริบทของจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสม

โดยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดประชุมร่วมระหว่างกรมการขนส่งทางบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์