วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) เข้าตรวจสอบมาตรฐานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14064-1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินการทวนสอบการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1* จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) นำโดย น.ส.อรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ และ น.ส.มัธนา เข็มทอง ในโอกาสเข้าทวนสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยคณะได้เข้าตรวจสอบเอกสารและบันทึกการปฏิบัติงาน อาทิ การเผาไหม้ถ่านหินในการผลิต การปล่อย CO2 ในกระบวนการกำจัด SO2 การเผาไหม้ดีเซลในการผลิตไฟฟ้า บันทึกการรับ-เก็บ-จ่ายดีเซล การวัดถัง คำนวณปริมาณน้ำมัน การบันทึกสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด ผลการบำรุงรักษารวมไปถึงการใช้ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กร ฯลฯสำหรับการทวนสอบการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกฯ สรอ.ได้เข้าทวนสอบหน่วยงานของ กฟผ.ได้แก่ ฝ่ายจัดหาและบริหารสัญญาเชื้อเพลิง ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ฝ่ายบัญชี และ แผนกพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงจากรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร

หมายเหตุISO 14064-1 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชี รายการการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร


 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์