วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

มร.ลป. จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย


 วันนี้ (19 มกราคม 2567) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยมีผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมรายงาน การจัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่อพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีวินัย มีนิสัยใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานการสร้างรายได้ตั้งแต่ระดับฐานราก นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดมีผู้ให้ความสนใจจากบุคลาการทางการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกลุ่มแกนนำชุมชนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 120 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ : นโยบาย การปรับใช้และเป้าหมายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”ในการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนากำลังคนอย่างเร่งด่วนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรการพัฒนาครูนวัตกรด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2) หลักสูตรการพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

3) หลักสูตรการสร้างและการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นวัตกรชุมชน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์