วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

จังหวัดลำปาง Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

 

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 ที่สนามกีฬาพิทยุทยรรยงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง


การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการเตรียมการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การแจ้งทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ส่วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนโดยรวม  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดลำปาง


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ ได้ร่วมปล่อยพลังมวลชน ข้าราชการ พนักงาน รวมกว่า 700 คน เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2567 ในพื้นที่แหล่งกำเนิดไฟป่าและหมอกควัน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขต สปก. พื้นที่เกษตร ชุมชนและอื่นๆ และพื้นที่ริมหลวงหลวงทั้งนี้จากสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพื้นที่จังหวัดลำปาง จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันปกคลุมพื้นที่อย่างมาก โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่ป่าไม้ การเผาวัชพืช การเผาขยะ สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น โดยในปี 2567 จังหวัดลำปางได้กำหนดวิสัยทัศน์ คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควันกรอบแนวคิด Single command สั่งการและควบคุมการเผาประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจงดและเฝ้าระวังไฟไหม้ป่าลักลอบเผาป่าหญ้าแห้งที่เป้นสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางอากาศ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์