วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

จ.ลำปางยกระดับแก้ปัญหาไฟป่า ใช้มาตรการทางใช้กฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด หากพบจุดความร้อนให้เร่งเข้าดับไฟทัน

 


 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

        1. ให้ยกระดับการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่จังหวัดอย่างเข้มข้น จริงจังโดยใช้มาตรการทางกฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติในการควบคุมการเผาให้สอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แทนการเผาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การไถกลบตอซังขณะที่มีความชื้น การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์

        2. ให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot)  เพื่อวางแผนการปฏิบัติการที่ถูกต้องและแม่นยำ หากพบจุดความร้อนในพื้นที่รับผิดชอบให้เร่งเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าทันที เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยรอบ กรณีเป็นพื้นที่ที่การปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากให้บูรณาการหน่วยงานที่มีอากาศยาน เข้าสนับสนุนการปฏิบัติทางอากาศในพื้นที่

        3. ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัยจากทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เข้มข้น อาทิ การดับไฟป่า การช่วยเหลือเกษตรกรขนย้ายเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผา พร้อมทั้งลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอื่นๆเช่น ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดควันดำ เป็นต้น

        4. ยกระดับมาตรการดูแลผลกระทบต่อประชาชน โดยจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่นไว้บริการประชาชน เป็นต้น

        5. ดูแลผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา หรือศูนย์เด็กเล็ก โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน หรือปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนให้มีน้อยที่สุด

        6. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสาทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะความจำเป็นในการควบคุมการเผา และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นความขัดแย้งนำสู่การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

        7. กรณีสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5)ในพื้นที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง ให้เข้าควบคุม สั่งการการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเร่งด่วนอย่างใกล้ชิด

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Share:

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์, 2567 18:27

    ฤดูนี้การจัดการควบคุมไฟป่าและการเผาต้องมา

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์, 2567 18:55

    ยอดเยี่ยมครับ จังหวัดอื่นต้องทำตาม

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์