วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ป.ป.ช.ลำปาง จับมือสถานศึกษาขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาระดับพื้นที่ โดยมี ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์  พร้อมทั้งนายเปรมจิต แจ่มใสดี ผอ. ป.ป.ช.ลำปาง ร่วมงาน 


              สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ซึ่งเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน ที่สามารถนำไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบท เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามี 5 คุณลักษณะ คือ 1.ทักษะกระบวนการคิด 2.วินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง และ5.จิตสาธารณะ ผ่านการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วยได้แก่ หน่วยที่ 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ที่นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในกระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และป้องกันการทุจริตแก่ผู้เรียนทุกระดับ เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากโรงเรียนเอกชน 24 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 7 แห่ง และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ 14 แห่ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน และ ลำปาง เขต 1-2-3   รวม 114 คน เข้าร่วมในโครงการ.Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์