วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญอยู่เสมอ ไปจนถึงได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอนุชนรุ่นหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยจังหวัดลำปาง มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 แห่ง คือ บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา


ในวันนี้ จังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการเทศบาลตำบลลำปางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้อยู่ในภาพที่สะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์